اباالفضل عاشقی مشکلده قالماز

۱۰ مطلب در فروردين ۱۳۹۵ ثبت شده است

۲۶
فروردين


از کنار ذغال فروشی رد می شدم از ذغال خیلی خوشم اومد

 

 چون مرد ذغال فروش با فروختن ذغال خرج خانواده اش را در می آورد و

 

 پیش خانواده اش خوار و سرافکنده نمیشد.

 

ذغال سیاه با اون ساهیش مرد ذغال فروش را

 

پیش خانواده اش روسفید میکرد

  • عشقی ....
۲۳
فروردين


ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺩﻧﺪﻭﻥ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺭﻓﺘﯿﺪ ؟


ﺍﻭﻝ ﺩﮐﺘﺮ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﺳﻮﺯﻥ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺗﻮﻟﺜﻪ ﺗﻮﻥ .


ﺑﻌﺪ ﺩﻧﺪﻭﻥ ﺭﻭ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﯾﺎ ﻋﺼﺐ ﮐﺸﯽ ﻣﯿﮑﻨﻪ .

ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﺩﺭﺩ ﺩﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺭﻭ ﻣﺤﮑﻢ

ﻓﺸﺎﺭ ﻣﯿﺪﯾﻢ .

ﺍﺷﮏ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎﻣﻮﻥ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺸﻪ .

ﺧﺐ ﭼﺮﺍﻧﻤﯿﺰﻧﯿﻦ ﺗﻮﮔﻮﺷﺶ ؟

ﭼﺮﺍ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻫﻮﺍﺭ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ ؟

ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺩﺭﺩﺭﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻭﻫﯿﭽﯽ ﻧﻤﯿﮕﯿﺪ؟

ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﻮﺯﻥ ﻭ ﺁﻣﭙﻮﻝ ﻭ ...

ﺧﺐ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻬﺶ !

ﭼﺮﺍﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ؟

ﺗﺎﺯﻩ ﻣﯿﺨﻮﺍﯾﻢ ﺑﯿﺎﯾﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ :

ﺩﮐﺘﺮﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻭﻗﺖ ﺑﻌﺪﯼ ﮐﯽ ﻫﺴﺘﺶ؟

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺎﺭ ﺩﺭﺩﻧﺎﮐﻪ ﻭﻟﯽ ﺑﺎﻃﻦ

ﮐﺎﺭﺧﻮﺑﻪ .

ﺑﺎﻃﻦ ﮐﺎﺭﺷﻔﺎﻭﺳﻼﻣﺘﻪ .

ﻫﺮﭼﻨﺪﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮﺵ ﺩﺭﺩﻩ .

ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﺣﺪ ﻭ ﺧﺪﺍﺷﻨﺎﺱ ﺑﺸﯿﺪ .

ﻓﻘﻂ ﺧﺪﺍﺭﻭﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ " ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮏ " ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
.
ﺑﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ ﭼﻮﻥ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺩ

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺩﺍﺭﻩ .

ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﻢ ﯾﻪ ﺣﮑﻤﺘﯽ ﺩﺍﺭﻩ .

ﺧﺐ ﺧﺪﺍﻫﻢ ﺣﮑﯿﻤﻪ ...

ﭼﺮﺍ ﺗﺎﺩﺭﺩﯼ ﻣﯿﺎﺩ ﺗﻮﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮﻥ ﺳﺮﯾﻊ ﺳﺮﺵ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ؟

ﻣﯿﮕﯿﻢ ﭼﺮﺍﻣﻦ؟

ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭﺩﻭﺭﻧﺠﯽ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻓﺮﺳﺘﺎﺩ ﺣﺘﻤﭑ ﺣﮑﻤﺘﯽ

ﺩﺍﺭﻩ ﭼﺮﺍ ﺍﻧﻘﺪﺭﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ؟

ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪﺍﺭﻭﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﻪ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮏ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ؟

ﻣﺪﺭﮎ ﺧﺪﺍﺭﻭﻗﺒﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﯼ؟

 

الهی قمشه ای


  • عشقی ....
۲۲
فروردين


بزرگی گفته:همانطور که هرچقدر با آب و صابون یک زغال سیاه را

 

بشوریم نمی توانیم آن را سفید کنیم و صابون اثری در سفید کردن ذغال

 

 ندارد،بعضی آدم هاا هم هستند که آنقدر محکم در گوش ها و مغز و قلب

 

 خود را می بندند و آنقدر خود خواه و خود رای هستند اصلا حرف حق آدم

 

 را قبول نمی کنند و پند و نصیحت در آنها اصلا اثری ندارد.

 

خدا کند ما از اینجور آدم ها نباشیم و حرف حق و نصیحت

 

خوب را با جان و دل بپذیریم

  • عشقی ....
۱۸
فروردينتن های هرزه را سنگسار میکنند

 

غافل از آنکه شهر پراز فاحشه های

 

مغزی است وکسی نمیداند که مغزهای

 

 هرزه ویرانگرترند تا تن های هرزه

 

فروغ فرخزاد

  • عشقی ....
۱۷
فروردين


بزرگی چه زیبا گفته:

 

 

دیوار کعبه را بشکن

 

ولی دل کسی را نشکن

 

دیوار را خلیل ساخت

 

دل را خدای خلیل


  • عشقی ....
۱۱
فروردينعشق و محبت مادری در این عالم بی نظیر است

خدا بخشیده به ماهدیه های فراوان اما مادرگرانبهاترین است


دوست دارم کنم جان به فدایش بریزم هرچه دارم و ندارم به زیر پایش

ببینم لبخند را در آن صورت همچو ماهش

دوست دارم باشد شاد شود پرپر غصه هایش

سلامت باشد نابود گردد تمام درد هایش

گر شوم غرق در ثروت و باشم پولدار باز محتاجم

محتاج مهر و محبت مادرم بر آن دعاهایش محتاجم

درمقابل زحمات هزاران تشکر قلیل است

هرکه بشکند دل مادرش را تا ابد خوار و ذلیل است

  • عشقی ....
۰۸
فروردين


بــزرگــی چــه زیـبــا گـفـتـه:

 

سخت ترین کار دنیا

 
اینه که بخوای با کسی بحث کنی


که از اول به خودش قول داده : هیچی نفهمه

  • عشقی ....
۰۷
فروردين

 

بــــزرگـــــــــــی چــه زیـبــا گــفـتــه:

 


ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻣﯿﺸود ﺁﻫﻨﮓ ﮔﻮﺵ ﮐﺮﺩ،

ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺮ ﻭ ﻻﻝ ﻣﯿﺸود ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩ،

ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻮﻝ ﺫﻫﻨﯽ ﻣﯿﺸود ﺭﻗﺼﯿﺪ،


ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻣﯿﺸود از زندگی گفت،

ﺑﺎ ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺭﻭﯼ ﻭﯾﻠﭽﺮ ﻣﯿﺸود قدم زد،


ﻭﻟﯽ،ﺑﺎ یک ﺁﺩﻡ بی احساس،ﻧﻪ ﻣﯿﺸود ﺣﺮﻑ ﺯﺩ،

 

ﻧﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩ،ﻧﻪ ﻗﺪﻡ ﺯﺩ،ﻭ ﻧﻪ ﺷﺎﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩ !!!!

  • عشقی ....
۰۱
فروردين


آخ وجدانم درد گرفت وقتی من در خانه ام با دو دستم

 

سعی داشتم پوست پسته را جدا کنم و بخورم و یکی

 

 در خیابان دو دست خود را کرده بود داخل سطل زباله تا

 

چیزی پیدا کند و ببردبفروشد تا بلکه نانی بدست آورد تا

 

هم خودش بخورد و هم خانواده اش

  • عشقی ....
۰۱
فروردين


هرمان هسه:

هر کودکی خوب میداند بهار از چه سخن میراند:

 

زندگی کن قد بکش شکوفا شو امید بورز دوست بدار

 

شاد باش و طرحی نو در افکن هر پیری خوب میداند

 

 که بهار از چه سخن ها دارد:ای پیر فرتوت بگذار خاکت

 

 کنند جایت را به نوباوگان شرخوش ده خودت را

 

به مرگ بسپار و از آن هیچ مهراس.

 

آمدن فصل بهار و سال نو را به همه تبریک میگم

 

انشاءالله که امسال سالمان بهتر از سال پیش باشد

  • عشقی ....